Dokumentacja wyrobów

Dokumentacja wyrobów

Na tej zakładce menu są umieszc­zone pozyskane z różnych źródeł dane o wyrobach pro­dukcji naszych Zakładów. Są to opisy tech­niczne na pod­stawie danych z prospek­tów wyrobów, doku­men­tacje tech­niczno — ruchowe (DTR), kat­a­logi części zami­en­nych, kat­a­log wyrobów. Cho­ciaż więk­szość wyrobów zakończyła już dawno swój “byt tech­niczny” to nadal tego rodzaju doku­men­tacja intere­suje wielu hob­bystów i dlat­ego, w miarę pozyski­wa­nia kole­jnych doku­men­tów, będzie na tej stronie naszego por­talu uzupełniana.