Opracowania

Opracowania

 • Jerzy Bezpałko – artykuł w czechosłowackim miesięczniku “JEMNA MECHANIKA A OPTIKA”, nr 11/1966 “Prehled vybranych metod pouzivanych pri vyrobie naradi a lisovadel razniku” (Przegląd wybranych metod używanych przy wytwarzaniu narzędzi i wykrojników) – ‘Jemna mechanika a optika’ (kliknij na ten link)
 • Stanisław Bąk, Kierunki roz­woju pro­dukcji w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 3 - 8 — bak_kier_rozw_prod_zmp (kliknij na ten link)
 • Ryszard Kacprzak, Eksport w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 9 - 10 — kacprzak_eksport_zmp (kliknij na ten link)
 • Władysław Łęski, Tech­nika i tech­nolo­gia wyt­warza­nia w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 11 - 13 — leski_technika_technologia_zmp (kliknij na ten link)
 • Hen­ryk Szczepański, Jakość pro­dukcji i sys­tem jej zapewnienia w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 14 –19 — szczepanski_kontr_jakosci (kliknij na ten link)
 • Antoni Wodzyński, Charak­terystyka Dzi­ału Gospo­darki Narzędziowej i zagad­nienia postępu tech­nicznego w pro­dukcji narzędzi w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 20 – 22 — wodzynski_art_prod_narz (kliknij na ten link)
 • Piotr Star­bała, Wynalazc­zość pra­cown­icza i racjon­al­iza­cja w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 22 - 23 — starbala_racjonalizacja (kliknij na ten link)
 • Ryszard Wlekły, Prob­lemy socjalno-​bytowe w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 24 —wlekly_probl_socj-byt (kliknij na ten link)
 • Ryszard Wlekły, Dok­sz­tał­canie załogi Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 25 - 26 — wlekly_dokszt_zalogi (kliknij na ten link)
 • Jerzy Bezpałko, Lech Śliwa – Drukarki nieuderzeniowe. Zasady działania , parametry i wlaściwo6ci wybranych typów drukarek – Elektroniczna Technika Obliczeniowa, Nowości 1/2 – 1976, wyd. ZPAiAP “MERA” i IMM – Drukarki nieuderzeniowe (kliknij na ten link)
 • Kaz­imierz Żelazkiewicz, Zakłady Mechaniczno-​Precyzyjne Mera-​Błonie w Bło­niu k. Warszawy (1956−1976). Inżynierowie polscy w XIX I XX wieku, tom 10, str. 225 – 282, Pol­skie Towarzystwo His­torii Tech­niki, Warszawa 2007 — plik “pdf” (kliknij na ten link do Bib­lioteki Cyfrowej Politech­niki Lubelskiej)
 • Jerzy Bez­pałko, Zakłady Mechaniczno-​Precyzyjne “MERA-​BŁONIE” w Bło­niu k. Warszawy (c.d. his­torii — lata 1970 – 2003), Inżynierowie polscy w XIX I XX wieku, tom 12, str. 53 – 73, Pol­skie Towarzystwo His­torii Tech­niki, Warszawa 2010 — plik “pdf”  (kliknij na ten link do Bib­lioteki Cyfrowej Politech­niki Lubelskiej)
 • Jerzy Bez­pałko, His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie” (1953−2003), Towarzystwo Przy­jaciół Ziemi Błońskiej, 2010 – plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)
 • Jerzy Bez­pałko, His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie” (1953−2003), Towarzystwo Przy­jaciół Ziemi Błońskiej, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2018 – Historia MB_kpl_zred (kliknij na ten link) oraz kat­a­log wyrobów katalog wyrobów_wyd 2 (kliknij na ten link) – (pliki do pobrania)
 • Zdzisław Mru­gal­ski, Prze­mysł zegarowy w Polsce, rozdział 3.5. Zakłady Mechaniczno-​Precyzyjne MERA-​BŁONIE, str. 60 – 72, Wydawnictwo Naukowe Insty­tutu Tech­nologii Eksploat­acji — PIB, 2010
 • Władysław Meller, Przystanek: zegarek. Zegarki i przystawki balansowe z Błonia, Warszawa 2013 – Przystanek Zegarek (kliknij na ten link)
 • POLSKA INFORMATYKA: WIZJE I TRUDNE POCZĄTKI, t. I – pod red. Mariana Nogi i Jerzego S. Nowaka – rozdz. 6: Jerzy Bezpałko, Marek Bielobradek, Zygmunt Pasek “Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne “Mera-Błonie” w Błoniu k. Warszawy”, str. 171-206 – polska_informatyka_mera-błonie (kliknij na ten link)